برای خودت می‌خوای کتاب بخری یا می‌خوای کتاب هدیه بدی؟

برای خودم کتاب می‌خرم

می‌خوام هدیه بدم

برای خودم کتاب می‌خرم

می‌خوام هدیه بدم