خانواده نشانک از کجا آغاز شد و چگونه گسترش پیدا کرد؟

اوایل سال ۱۳۹۵ دو مهندس عمران که همه عمر با اعداد و ارقام سرکار داشتند، تصمیم گرفتند به دنیای کلمات و کتابها قدم بگذارند.

آنها نه نویسنده بودند و نه مشغول به کار دیگری که به عالم کتابها ربط داشته باشد اما دلشان خواسته بود عضوی از خانواده کاغذی‌ها باشند!

این شد که فکرهایشان را یک جا جمع کردند و طرح‌هایشان را به هم نشان دادند تا دست آخر، هر کتاب‌دوست و کتاب‌خوان و کتاب‌بازی، معاشرت صمیمانه‌تری با کتاب‌ها داشته باشد…

 

حالا ما و شما با هم دوستیم، مبارک باشد 🙂

It was spring of 2016 that two civil engineers who had spent their life in numbers and calculations, decided to dive deep into the world of words and books.

They were not writers and never had a related experience before that time but just wanted to be part of the world of papers and books!

So they started to organize their thoughts, propose their ideas and give it a shot. And as a result, anyone can now fall in love with their books …

Now we are all on the same page, let’s mark that page the way that our book pages deserve to be marked 😉

عمر کتابها به روح و جسمشان وابسته است. روح کتاب ها یعنی محتوایشان ، به نویسنده های عزیز مربوط است و جسمشان به رفتار ما کتاب خوان ها…

خانواده نشانک پیوسته در حال گسترش است.
به این خانواده هم اعضای جدیدی اضافه می شوند و هم همراهان جدید

9 کشورهای خارجی
30167 میانگین تعداد فروش در ماه
254 تعداد فروشگاه‌های همکار
98 اشتغال زایی مستقیم