خانواده نشانک از کجا آغاز شد و چگونه گسترش پیدا کرد؟

اوایل سال ۱۳۹۵ دو مهندس عمران که همه عمر با اعداد و ارقام سرکار داشتند، تصمیم گرفتند به دنیای کلمات و کتابها قدم بگذارند.

آنها نه نویسنده بودند و نه مشغول به کار دیگری که به عالم کتابها ربط داشته باشد اما دلشان خواسته بود عضوی از خانواده کاغذی‌ها باشند!

این شد که فکرهایشان را یک جا جمع کردند و طرح‌هایشان را به هم نشان دادند تا دست آخر، هر کتاب‌دوست و کتاب‌خوان و کتاب‌بازی، معاشرت صمیمانه‌تری با کتاب‌ها داشته باشد…

 

حالا ما و شما با هم دوستیم، مبارک باشد 🙂

عمر کتابها به روح و جسمشان وابسته است. روح کتاب ها یعنی محتوایشان ، به نویسنده های عزیز مربوط است و جسمشان به رفتار ما کتاب خوان ها…

خانواده نشانک پیوسته در حال گسترش است.
به این خانواده هم اعضای جدیدی اضافه می شوند و هم همراهان جدید

9 کشورهای خارجی
30167 میانگین تعداد فروش در ماه
254 تعداد فروشگاه‌های همکار
98 اشتغال زایی مستقیم