نشانک ها هم برای خودشان داستان دارند. اونها دوست دارند تا داستان هاشون را برای شما بازگو کنند. با ما باشید تا این داستان ها را با هم بخونیم… نشان کتاب نشانک – بوک مارک گلیمی – نشانگر کتاب چوبی